Why book a demo?

Let’s get in touch and figure out your potential!

We would love to have a chat with you and tell you about how our service will make your customers loyal and show you some real results of the benefits.

Take your service and customer relationship to the next level!
Fill in the form to the right, and we will contact you for a nice chat.

Let’s get in touch and figure out your potential!

Take your service and customer relationship to the next level!
Fill in the form below and we will contact you for a nice chat.

Increase loyalty

Increase data control

Utilize automations

Book a free demo

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.


Terms of Contract
Gift Card

Applies to: Loyall Gift Card
Parter og produkt
Vilkårene for bruk av produktet “ Loyall Gavekort” regulerer forholdene mellom Loyall AS, (“Leverandør”) og <kunde>, (“Kunde”). “Produktet” kan bety både fysiske kort og nettkort, mottatt via e-post, SMS eller i app (“Digitalt gavekort ”). </kunde>

Ansvar og rollefordeling
Leverandør er agent og et mellomledd mellom Kunde og teknisk leverandør, Diggecard AS, som håndterer tjenesten. All support skal foregå direkte mellom Kunden og Diggecard AS, Skostredet 2, 5017 Bergen, org.nr. 914046688. Leverandørens ansvar er avgrenset til bistand til praktisk og teknisk tilrettelegging av tjenesten, så langt det lar seg gjøre. Leverandør plikter å bistå Kunde med forslag til ordlyd i brukervilkår og personvernerklæring overfor sluttkunde.

Diggecard betjener alle klient- og kundedata som er registrert i løsningen. Data levert av Diggecard inkluderer informasjon om gavekorttilbud, kunder, informasjon om transaksjoner og betalinger, bilder / bilder, videoer, tekst og illustrasjon registrert i løsningen.

Fremleggelse for markedsføringsformål
Kunden aksepterer at Leverandøren kan referere til Kundens bruk av Programvaren i markedsføringsaktiviteter, salgspresentasjoner og kundecase med mindre annet er avtalt.

Immaterielle rettigheter, varemerker
Partene skal ikke uten den annen Parts skriftlige forhåndssamtykke utnytte den annen Parts varemerkerettigheter eller andre immaterielle rettigheter i større utstrekning enn det som følger av denne Avtalen. Enhver utnyttelse av den annen Parts immaterielle rettigheter skal skje i henhold til den annen Parts til enhver tid gjeldende retningslinjer og instruksjoner.Avtalen er kun bindende mellom partene og ingen av partene kan inngå andre avtaler i tilknytning til denne avtale med bindende virkning for den andre part.

Produkter, tjenester, pris, prisjustering, betaling og betalingsbetingelser
Kundens betalingsforpliktelse løper fra dato for avtaleinngåelse. Størrelsen på vederlaget fremgår av vedlagte priser og betalingsbetingelser, eller ihht individuell avtale.  

Konfidensialitet, taushetsplikt
Avtalepartene plikter å vise lojalitet mot hverandre slik at ingen av partene risikerer tap eller negativ publisitet. Partene skal behandle all skriftlig og muntlig informasjon om partene, som ikke er gjort allment tilgjengelig for tredjepart, som konfidensiell. Slik informasjon skal kun gis tredjepart etter å ha innhentet skriftlig samtykke fra den andre part. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt materiale eller informasjon.Kunden skal ikke, uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Leverandøren, vise eller fremlegge informasjon om Programvaren til noen tredjepart som har konkurrerende interesser med Leverandørens produkter og tjenester. Dersom Kunden bryter dette punkt, og Leverandøren som følge av krenkelsen lider tap, kan Leverandøren kreve at Kunden erstatter ethvert tap som følge dette. Partene plikter å ivareta punkter om konfidensialitet også etter et eventuelt opphør av avtalen. Konfidensialitetsplikten, gjelder også overfor Kundens ansatte og konsulenter.  I den utstrekning det er nødvendig å gi eventuelle underleverandører eller andre tredjeparter tilgang til taushetsbelagt informasjon, skal vedkommende tredjepart pålegges en taushetsplikt som er minst like streng som Partens egen plikt etter denne Avtalen. Hvis en Part er i tvil om det er nødvendig å gi tredjeparter tilgang til taushetsbelagt informasjon, skal Parten først konsultere den annen Part.Partene kan ikke, for andre formål enn oppfyllelsen av denne kontrakt, bruke eller videreformidle: databaser, avtaler, forretningsmodeller eller forretningshemmeligheter mv. som partene selv utvikler eller får kjennskap til i arbeidet med bonusprogrammet. Taushetsplikten er ikke til hinder for utlevering av taushetsbelagt informasjon der dette er påkrevd eller nødvendig for at en Part skal kunne utøve sine rettigheter eller oppfylle sine plikter etter Avtalen. Taushetsbelagt informasjon kan kun benyttes til det formål den er mottatt for, og bare i den utstrekning som er nødvendig for å realisere formålet.Partene kan uhindret av konfidensialitetsplikten gi informasjon til offentlige myndigheter i kraft at lov, enkeltvedtak eller pålegg fra kompetent domstol.  

Varighet og oppsigelse av avtalen
Kundens bindingstid er enten 12, 24 eller 36 måneder. Avtalen trer i kraft fra signeringsdato og løper inntil den sies opp av en av Partene. Hver av Partene kan skriftlig si opp avtalen med minst 6. kalender-måneders varsel. Ved oppsigelse plikter Kunde å betale resterende måneder i eventuell inneværende binding, samt månedsbeløp i oppsigelsestid.  

Force majeure
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.I forbindelse med force majeure-situasjoner har Partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen Part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

Sluttbrukervilkår
Sluttkundevilkår kan opprettes av Kunde i samsvar med egne booking- og bestillingsvilkår basert på malverk fra Loyall.

Leveranser og omfang av arbeidet
Diggecard leverer som spesifisert i dette vedlegget. Andre leveranser som ikke er nevnt i dette tillegget må avtales separat. Følgende funksjoner inngår i leveransen:
•      API-er for onboarding av kunder, salg og innløsning av gavekort
•      Web-plugin for kundenettsteder
•      Selvbetjeningsløsning for kunder
•      Levering av fysiske gavekort til kunder
•      Kampanjeverktøy
•      Nett plugin for salg av gavekort API-er for DiggEcard-gavekortplattform:
•      Onboarding
•      Gavekortadministrasjon
•      Utstedelse og innløsning av gavekort
•      Rapporter og statistikk

Web Plug-in
Diggecard tilbyr kjøp av gavekort via web-plugin til kunder fra Loyall
•      IFRAME-basert nett plugin for kjøp av gavekort på nettet
•      Støtter «STRIPE»-betaling
•      Pengene overføres direkte til kundens bank og konto fra Stripe
•      DiggEcard tilbyr brukergrensesnitt for å administrere gavekorttilbud for hver enkelttilbyder
•   Mulighet for å legge til / redigere / deaktivere tilbud på gavekort
•   Rapporter
•   KPI-er for gavekort

Fysiske gavekort
Diggecard leverer fysiske gavekort. Disse kortene er basert på eksisterende DiggEcard-teknologi, og bruker QR / BAR-kode for å identifisere og bruke gavekortet.

Prisliste fysiske gavekort:
200 stk: NOK 4,990
500 stk: NOK 7,490
1 000 stk: NOK 11,990
2 000 stk: NOK 19,990
10 000 stk: NOK 39,990
Over 10 000 stk: Ta kontakt med salg.
Klikk her for å bestille: https://share.hsforms.com/1si7e5BTjTHWKJzUyMeFlGg3j967

Kampanjeverktøy
Diggecard tilbyr følgende kampanjeverktøy:
•   Distribusjon av gavekort på SMS
•   Bulk-utsendelse av gavekort
•   Inkludering av video
•   Viraldeling
•   Oppføring av kunders gavekort på 3. partsmarkeder.